• slider image 293
:::

統計計數報表 (訪客計數) <http://140.126.246.6/xoops2>

有效資料數 : 3000 (2019-06-14 -> 2019-06-18)
參照網址(一覽)
http://140.126.246.6/ http://140.126.246.6/ 57
http://www.google.com.tw/ http://www.google.com.tw/ 13
https://r.search.yahoo.com/ https://r.search.yahoo.com/ 10
http://www.google.com/ http://www.google.com/ 5
http://int.search.myway.com/ http://int.search.myway.com/ 1
https://www.wmtips.com/ https://www.wmtips.com/ 1
http://www.thienantech.com/ http://www.thienantech.com/ 1
Irregular Expression Irregular Expression 1

搜尋關鍵分析
新竹實驗高中 雙語部 新竹實驗高中 雙語部 1
新竹實驗中學附設小學 新竹實驗中學附設小學 1

星期分析
星期日 星期日 41,826 (9%)
星期一 星期一 75,663 (17%)
星期二 星期二 72,644 (16%)
星期三 星期三 68,683 (15%)
星期四 星期四 72,409 (16%)
星期五 星期五 70,473 (16%)
星期六 星期六 41,893 (9%)

時間帶分析
00 8224Robot : 2341 10,565 (2%)
01 6696Robot : 2522 9,218 (2%)
02 5958Robot : 2394 8,352 (2%)
03 5041Robot : 2313 7,354 (2%)
04 4983Robot : 2303 7,286 (2%)
05 5906Robot : 2306 8,212 (2%)
06 6918Robot : 2257 9,175 (2%)
07 15384Robot : 2300 17,684 (4%)
08 25135Robot : 2433 27,568 (6%)
09 26382Robot : 2446 28,828 (6%)
10 28367Robot : 2508 30,875 (7%)
11 28246Robot : 2380 30,626 (7%)
12 24493Robot : 2413 26,906 (6%)
13 26509Robot : 2400 28,909 (7%)
14 25577Robot : 2370 27,947 (6%)
15 22878Robot : 2404 25,282 (6%)
16 19991Robot : 2410 22,401 (5%)
17 16082Robot : 2550 18,632 (4%)
18 12583Robot : 2405 14,988 (3%)
19 14148Robot : 2346 16,494 (4%)
20 15813Robot : 2281 18,094 (4%)
21 16237Robot : 2351 18,588 (4%)
22 13805Robot : 2405 16,210 (4%)
23 10982Robot : 2415 13,397 (3%)

:::
管鮑之交
春秋齊國管仲和鮑叔牙相知最深。比喻交情深厚。
more...
今天: 389389389
昨天: 949949949
總計: 443591443591443591443591443591443591
:::

實驗小作家

1.實驗小作家

2.讀報小學堂

3.閱讀護照使用說明

4.年級必背詩詞

一年級 ‧二年級
三年級 ‧四年級
五年級 ‧六年級